Bu gizlilik ilkeleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10′ dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler web sitemiz üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutarız.

Kişisel verilerinizin işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; ilgili ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi; sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, baro faaliyetleri kapsamında hizmetlerin sunulması ve gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hangi amaçlarla kullanıyor?

Tarafımızca, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgileriniz kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve tüm bu veri işleme faaliyetleri kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Hizmet kalitesini artırabilmek ve sözleşmelerin kurulması ve ifasıyla ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Sunuculardaki sorunların giderilmesi ve internet sitesini yönetmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (Adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) ile dolaylı/doğrudan hizmet/destek/danışmanlık alınan kamu/özel kurum ve kuruluşları ve şirketlere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Tarafımızca yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda verileriniz işlenmektedir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz veri sorumlusu, çağrı merkezi, mobil uygulama ve diğer dijital kanallar ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmî kurumlar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

KVKK’ NIN 11.MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ;

Tarafımıza usulüne uygun olarak yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgiler kontrol ve sansür edilmemektedir. Kullanıcılar, servislerin kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.

Sitenin kullanıcı veri tabanına kayıt formunda kullanıcılar, iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, e-posta adresi vb.) gibi istenilen tüm bilgileri belirtmelidir. Bu formda alınan iletişim bilgileri kullanıcıların içerik girişi işlemleri için, acil durumlarda ve fatura teslimatında kullanılmaktadır. Kullanıcılar isteklerine bağlı olarak sistemden kayıtlarını sildirebilirler. Alınan finansal bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve sözleşmeye göre diğer gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır. Kişiye özel bilgiler kullanıcının sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilir. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgiler, ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması ve sözleşmeye göre gerekli diğer durumlarda kullanılabilir.

Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. Web sitemiz diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.